Algemeen

Voor POBOS is de kwaliteit van haar dienstverlening primordiaal. Op verschillende niveaus wordt de kwaliteit gemeten, geëvalueerd en indien nodig, bijgestuurd. In de praktijk voorziet POBOS een kwaliteitsmeting, zowel bij de begeleide cliënt als bij de betrokken organisatie. Een vaste kwaliteitsadviseur en dossierbeheerders waken over het correcte verloop van de begeleidingsprocessen.
Alle interne processen werden eveneens onderworpen aan een ‘privacy scan’ en een ‘cyber scan’. Deze screening is uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Respect voor beroepsgeheim

Het respecteren van het beroepsgeheim en de discretie zijn de basisvereisten om de dienstverlening voor alle betrokkenen toegankelijk te houden. In dit opzicht houdt POBOS zich aan strikte regels en heeft in dit kader een aantal documenten ontworpen die binnen de processen worden gebruikt. Hierbij wordt onder meer nauw samengewerkt met de Psychologencommissie.


  • Charter 'Vertrouwelijkheid en informatie-uitwisseling'
  • Respect voor discretie en anonimiteit
  • Document ter bescherming van de privacy
  • Strikte opvolging van de Europese regelgeving AVG (GDPR)
  • Samenwerking met de huisarts 
  • Deontologische code (psychologen)

Gekwalificeerde, ervaren en erkende hulpverleners

Kwaliteitsgarantie begint bij de aanwerving van de juiste hulpverleners. POBOS hanteert strikte selectiecriteria op het vlak van ervaring, professionalisme en specialisatie. Het nationaal hulpverlenersnetwerk bestaat enkel uit erkende klinisch psychologen en ervaren maatschappelijk assistenten. Ze worden ingezet op basis van de aanmeldingsreden en de specifieke behoefte van de betrokken cliënt. 

Alle psychologen dienen in het bezit te zijn van een visum, uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, en van een erkenningsnummer, uitgereikt door de Psychologencommissie. De hulpverleners van POBOS hebben allen minstens 5 jaar praktijkervaring.

Dossierbeheerder (interne psycholoog)

Na de registratie van een noodoproep wordt per dossier een dossierbeheerder aangesteld. Deze dossierbeheerders zijn interne psychologen uit het vaste POBOS-team. Zij zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van het begeleidingsproces en zijn de verbindingspersonen tussen de POBOS-hulpverlener, de cliënt en de betrokken organisatie.

Kwaliteitsadviseur

De inhoudelijke controle over de werking en de algemene coördinatie van het netwerk van psychologen is in handen van onze kwaliteitsadviseur.  Daarnaast bewaakt zij alle processen op het vlak van deontologie, beroepsernst en kwaliteit. Deze kwaliteitsadviseur is een ervaren klinisch psycholoog. Zij staat eveneens in voor de analyse en opvolging van de resultaten uit de kwaliteitsmetingen.

Kwaliteitsmeting

De dienstverlening van POBOS wordt op diverse niveaus geëvalueerd:

  1. Bevraging ("Uw mening interesseert ons ...") bij het afsluiten van elk dossier. Hier wordt de kwaliteit van de hulpverlener geëvalueerd door het slachtoffer.
  2. Bevraging ("Eén jaar later ...") in de maand van de eerste verjaardag van de feiten. Hier wordt gevraagd naar het welzijn van het slachtoffer, één jaar later.
  3. Bevraging ("POBOS waardeert uw mening ..."). Op periodieke basis wordt aan de SPOC's van onze klanten (organisaties/bedrijven) gevraagd onze dienstverlening te evalueren. 


De resultaten uit de bevragingen worden wekelijks geanalyseerd. Een globaal overzicht van de kwaliteitscijfers wordt eenmaal per jaar gerapporteerd. POBOS voorziet ook cijfers op het niveau van het betrokken bedrijf/organisatie, zodat benchmarking mogelijk is.