Algemeen

De primaire preventie zoals omschreven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft voornamelijk tot doel mogelijke psychosociale risico’s te voorkomen. Werkeisen en hulpmiddelen in balans brengen enerzijds en duurzame arbeidsorganisaties aanmoedigen anderzijds bevorderen en versterken de motivatie van de werknemers. Een van de afdoende middelen om eventuele risico’s in de organisatie te voorkomen is het organiseren van opleidingen en workshops. POBOS heeft rond een aantal specifieke thema’s vormingen geconcipieerd, die verder op maat kunnen aangepast en verfijnd worden op vraag van de klant.

Vormingen

De vormingen die POBOS aanbiedt worden verzorgd door ervaren trainers/psychologen. Doorgaans duren de sessies een halve dag, maar meerdaagse opleidingstrajecten rond de onderstaande thema’s zijn mogelijk. De inhoud en de vorm kunnen in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever op maat geconcipieerd worden.


Bedrijfsintern opvangteam

  • Hoe omgaan met traumatische gebeurtenissen en de eerste interne opvang organiseren?

Burn-out

  • Hoe signalen van burn-out en acute stress detecteren binnen het team?

Wat als een collega (langdurig) uitvalt

  • Infosessie bestemd voor de leidinggevende en de achterblijvers

Beleidsadvies

Als adviescentrum voor welzijnszorg heeft POBOS de opdracht klanten te ondersteunen met beleidsadvies. Een degelijk advies werkt in vele gevallen preventief en kan bijgevolg problemen helpen voorkomen. 

Contacteer ons om informatie in te winnen betreffende de manier waarop POBOS onder meer tussentijdse vertrouwelijke adviesnota's, rapporten, attesten van consultatie, beleidsadvies opmaakt.

Informatie

Goed geïnformeerd zijn is dikwijls een belangrijke eerste stap in een preventieve aanpak van psychosociale problemen. In dit opzicht hebben onder meer literatuur en psycho-educatie hun nut reeds bewezen. Ook uw huisarts – vaak de vertrouwenspersoon waarbij u met uw probleem of vraag terecht kunt – kan u de nodige informatie verschaffen. 

Raadpleeg uw huisarts.