Corona programma

COVID-19 blijft alom aanwezig. De cijfers stijgen, maar ondertussen slaat ook de coronamoeheid toe… Mensen kunnen moeilijk om met de onzekerheid over de toekomst. Bedrijven en organisaties proberen zo goed als mogelijk om te gaan met de uitzonderlijke situatie en doen er alles aan om de nefaste economische gevolgen enigszins te temperen. Medewerkers dienen in veel gevallen nog steeds thuis te werken. De online vergaderingen hebben een belangrijk aandeel verworven in onze agenda’s.
Maar onder meer hierdoor vervaagt het sociaal contact. Hoe groot de emotionele en psychosociale impact zal zijn, is nog steeds niet in te schatten. Vandaag dient de focus voornamelijk te liggen op zelfzorg en de mentale steun aan werknemers.
Hierbij kan POBOS, als adviescentrum voor welzijnszorg, voor u en uw bedrijf, organisatie of vereniging een geschikte professionele partner zijn.

Op basis van haar 30 jaar expertise biedt POBOS een 'corona' programma aan dat bestaat uit de volgende elementen:

Psycho-educatie

  • Eenduidige en heldere informatie is dikwijls de eerste stap om een situatie te begrijpen/ in te schatten of om een probleem en negatieve ervaring beter te kunnen plaatsen. POBOS biedt via haar website verschillende leaflets aan. Ook de ‘POBOS Trauma Scan’ en de ‘POBOS Burnout Scan (Mental Health Check)’ – twee gevalideerde screeningtools – kunnen vrij en in alle anonimiteit ingevuld worden. Op basis van de score kan eventueel bijkomende professionele ondersteuning georganiseerd worden.
  • POBOS stelt korte praktische webinars ter beschikking die info en duiding geven rond relevante thema’s. Zo kunnen uw medewerkers geconfronteerd worden met personen (klanten, leveranciers,…) die het misschien niet zo nauw nemen met de preventieve maatregelen die van kracht blijven tijdens deze corona-heropflakkering.  Medewerkers kunnen angst en stress ervaren bij het implementeren van de maatregelen in hun dagelijkse functionaliteit.
  • We verwijzen ook graag naar de zelfzorgcampagne 'check jezelf' van de Vlaamse Overheid.

Individuele begeleiding

  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-psycholoog onder meer voor medewerkers die bijvoorbeeld door omstandigheden opnieuw thuis dienen te werken of ondanks alles toch aanwezig moeten zijn op de werkvloer. Of een leidinggevende die nood heeft aan steun en advies bij het brengen van slecht nieuws (bijvoorbeeld bij ontslag of herstructurering).
  • Telefonische counseling door een ervaren POBOS-maatschappelijk werker, met wie de betrokken persoon zijn/ haar psychosociale problemen kan delen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan financiële problemen (o.m. door jobverlies), relatieproblemen, huiselijk geweld,…
  • Individuele psychotherapiesessies op afspraak – sessies van een uur, via videogesprek of face-to-face (in de privépraktijk van de behandelend psycholoog). Bij face-to-face gesprekken worden alle voorgeschreven preventieve maatregelen heel strikt toegepast.

Begeleiding in groep

  • Videoconferentie in groep (teledebriefing) op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen).
  • Groepsbijeenkomst of debriefing ‘on site’ op afspraak, voor kleine groepen (maximum 6 personen), waarbij uiteraard dezelfde preventieve maatregelen nauwlettend worden toegepast. Bij een eventuele terugkeer naar de werkvloer kunnen bepaalde emoties naar boven komen. Het is aangeraden om dergelijke groepsbijeenkomsten te laten plaatsvinden onder (bege)leiding van een ervaren psycholoog.  
  • Permanentie ‘on site’ van een klinisch psycholoog, zodat medewerkers op de werkvloer de nodige individuele- of groepsondersteuning kunnen krijgen op het ogenblik dat ze hieraan nood hebben. Ook bij dergelijke opdrachten dienen de noodzakelijke preventieve maatregelen strikt toegepast te worden. 

Bij alle interventies ‘on site’ worden uiteraard de lokale, provinciale en/of federale voorschriften opgevolgd.

POBOS wil vooral uw welzijnspartner zijn om samen succesvol deze tweede coronagolf te doorstaan en de eventuele negatieve psychosociale gevolgen van de corona te helpen indijken. Onze klinisch psychologen en maatschappelijk werkers bieden u graag hun expertise aan. Aarzel dus zeker niet ons vrijblijvend te contacteren.